Sammendrag kapittel 4

  • I en kvalitativ analyse bestemmer vi om ett eller noen få bestemte stoffer er til stede i prøven.

  • I en kvantitativ analyse bestemmer vi mengden av ett utvalgt stoff i prøven.

  • I kvalitativ uorganisk analyse påviser vi ionene i prøver av salter. Trinnene i analysen er: forprøver (farge, lukt, flammeprøve, løselighet i vann og pH), påvisning av anioner og påvisning av kationer ut fra karakteristiske reaksjoner. Vi påviser også ioner fra metaller i legeringer.

  • Titrering er et eksempel på en kvantitativ uorganisk analyse. I en titrering bestemmes konsentrasjonen av et stoff i en prøveløsning ved nøyaktige volummålinger. Til et bestemt volum av prøveløsningen tilsetter vi en standardløsning, som har kjent konsentrasjon, inntil ekvivalenspunktet er nådd. I de fleste titreringer bruker vi en indikator for å finne ekvivalenspunktet. Avhengig av reaksjonen mellom stoffene i prøveløsningen og standardløsningen blir titreringen karakterisert som en syre-base-titrering, redokstitrering, fellingstitrering eller komplekstitrering.

  • Kolorimetri er en kvantitativ analysemetode. I kolorimetri bestemmer vi konsentrasjonen av et stoff i en prøveløsning ved å sammenligne fargen på prøveløsningen med fargen på standardløsninger som har kjente konsentrasjoner. Nøyaktige sammenligninger gjøres med et kolorimeter som måler hvor mye av det innfallende lyset som blir absorbert i løsningene.