Sammendrag kapittel 5

  • En reaksjon der et atom eller en atomgruppe i et molekyl blir skiftet ut med et annet atom eller en annen atomgruppe, kalles en substitusjonsreaksjon.

  • I en addisjonsreaksjon binder et lite molekyl seg til C-atomene på hver side av en dobbeltbinding, og det dannes ett nytt molekyl.

  • En reaksjon der et lite molekyl spaltes av fra et større molekyl slik at det dannes en dobbeltbinding mellom to C-atomer (>C=C<) i det nye molekylet, kalles en eliminasjonsreaksjon.

  • En primær alkohol kan oksideres til et aldehyd og videre til en karboksylsyre. En sekundær alkohol kan oksideres til et keton. En tertiær alkohol kan ikke oksideres med kromsyre.

  • En reaksjon der to molekyler blir knyttet sammen til et større molekyl og det blir avspaltet et lite molekyl, kalles en kondensasjonsreaksjon.

  • Både aldehyder og ketoner reagerer med 2,4-di og gir gul felling. Bare aldehyder lar seg oksidere av Fehlings væske og Tollens reagens.

  • Karboksylsyrer er svake syrer. De danner CO2-gass ved reaksjon med natriumhydrogenkarbonat.

  • En reaksjon der vann spalter et stort molekyl og det dannes to nye molekyler, kalles en hydrolysereaksjon.

  • Ved addisjon av HCl, HBr, HI eller H2O til et alken, dannes et karbokation som mellomprodukt. H-atomet bindes til det C-atomet som har flest H-atomer fra før. Ved addisjon av upolare molekyler som Br2 eller H2 til et alken, skjer reaksjonen på en annen måte.