Sammendrag kapittel 8

 • Enzymer er globulære proteiner som katalyserer reaksjonene i cellene. I enzymet er det et aktivt sete som passer i form til substratet eller substratene. Et midlertidig enzym-substrat-kompleks blir etablert slik at produkt(er) lett kan dannes.

 • Enzymaktiviteten er avhengig av temperatur, pH og substratkonsentrasjon.

 • ATP er energibæreren i alle celler. ATP overfører energi til et annet molekyl ved å overføre en fosfatgruppe til molekylet. ATP blir da omdannet til ADP.

 • Koenzymene FADH2 og NADH + H+ (reduserte former) er hydrogenbærere. I redoksreaksjoner overfører de hydrogenatomer og dermed elektroner (H+ + e). De blir selv oksidert til henholdsvis FAD og NAD+, og samtidig blir energi frigjort.

 • Celleånding er fullstendig forbrenning av glukose i cellene med rikelig tilgang på oksygen. Omdanningen av glukose skjer i tre delprosesser:

  − I glykolysen blir hvert glukosemolekyl spaltet i to molekyler pyrodruesyre, og energi blir lagret i form av to ATP og to NADH + H+.

  − Pyrodruesyre fra glykolysen omdannes til acetylkoenzym A, som går inn i sitronsyresyklusen (krebssyklusen). I sitronsyresyklusen dannes CO2 og de energirike molekylene ATP, NADH + H+ og FADH2.

  − I den oksidative fosforyleringen (elektrontransportkjeden) blir energien som var lagret i NADH + H+ og FADH2 fra glykolysen og sitronsyresyklusen, brukt til å danne ATP. Oksygen brukes, og vann dannes.

 • Fotosyntesen skjer i to delprosesser:

  − Den lysavhengige prosessen foregår i kloroplastene. Sollys blir absorbert, og vann blir spaltet og gir oksygengass. Det dannes ATP og NADPH + H+.

  − I den lysuavhengige prosessen, calvinsyklusen, blir ATP og NADPH + H+ brukt til å redusere CO2 til glukose.

 • Speilbildeisomeri er viktig i biologiske reaksjoner. Alle aminosyrer (unntatt én) og alle sukkere er kirale og kan ha to speilbildeisomerer, men bare den ene finnes i naturen. Når produktet i en enzymkatalysert reaksjon er kiralt, er det bare en av de to mulige isomerene som blir dannet.