Sammendrag kapittel 9

 • Elektrokjemi handler om redoksreaksjoner der reduksjon og oksidasjon skjer på forskjellige steder. Redoksreaksjonen kan deles i to halvreaksjoner som skjer i hver sinhalvcelle, og kombinasjonen kalles en elektrokjemisk celle.

 • I galvaniske celler blir kjemisk energi omdannet til elektrisk energi. I elektrolysecellerblir elektrisk energi omdannet til kjemisk energi.

 • Standard reduksjonspotensial for en halvcelle, Eo, er et uttrykk for hvor lett et stoff lar seg redusere, altså kan ta opp elektroner.

 • Cellespenning og cellepotensial er det samme og beregnes ut fra halvcellenes standard reduksjonspotensialer, som hentes i en tabell.

 • Et batteri består av en eller flere galvaniske celler som kan levere strøm.

 • En brenselscelle er et batteri der vi etterfyller utgangsstoffer (brenselet) til halvcellene og fjerner reaksjonsproduktene etter hvert som halvreaksjonene går.

 • Batterikapasiteten angir den elektrisitetsmengden et batteri kan levere, og blir oppgitt i amperetimer, Ah.

 • En elektrolyse er en ikke-spontan reaksjon. Vi får den til å gå ved hjelp av en ytre strømkilde. I reaksjonen blir elektrisk energi omdannet til kjemisk energi i nye stoffer.

 • Utbyttet i en elektrolyse beregnes ut fra mengden av elektroner som brukes, regnet i Ah (amperetimer) eller i C (coulomb).

 • Med korrosjon mener vi uønsket oksidering av et metall.

 • For å hindre korrosjon kan et metall beskyttes mot vann og oksygenet i luften med et tett belegg, eller det kan koples til et annet metall som korroderes enda lettere, slik som når jern blir galvanisert med sink, eller når en offeranode av magnesium blir festet til jern.