Rettelser Kjemien stemmer 1 (2012)

Grunnbok

OBS: Kjemien stemmer Kjemi 1. Grunnbok 3. utgave, 6. opplag. Dobbeltpiler som brukes i likevektsreaksjoner mangler i kap. 7, 8 og 10. Kontakt bokhandel eller forlag dersom du har dette opplaget.

side 53, den røde margteksten skal være «Dipol-dipolbinding kalles også van der Waals-binding.»

side 99, tabellen:
Øverste rad, venstre celle: det skal stå «Stoff»
Øverste rad, høyre celle: det skal stå «ΔHf i kJ/mol»
Fjerde nederste rad, venstre celle: det skal stå CH4(g)

s. 119, grafen: tekst på y-aksen skal være «Energi»

s. 133 Nynorsk. Kvadratrottegn mangler i utregning, tredje linje etter tabellen, andre ledd.

s. 186: strukturformel for metylpropan i margen er feil, den er korrekt lenger opp på siden (til høyre)

Studiebok

side 5 (kun bokmål), sidetallene til overskrift 'Utstyr og kjemiske stoffer til aktivitetene' skal være 116, 116, 116, 117, 117, 118, 120, 121

side 43, oppgave 4.3.19 (kun nynorsk): oppgaven skal merkes med en nøtt

side 45, aktivitet 4.2 (kun bokmål):
Fremgangsmåte og observasjoner, punkt 2): det henvises til 'figuren på neste side', men skal henvise til 'bildene på neste side'.

side 54, aktivitet 5.4 (kun bokmål):
Fremgangsmåte og observasjoner, punkt 2): Ordet 'pipettene' endres til 'dråpetellerne'.

side 61, aktivitet 6.2 (kun bokmål):
I listen over fellesutstyr skal det stå

  • isbiter, 0 °C, masse 4–7 g
  • vekt
  • varmt vann, ca. 40 °C

Resultater og spørsmål, punkt a): Det skal stå «Oppgi massen av isoporbegeret med vann og lokk. Vi gjør den tilnærmingen at denne verdien er lik massen av vannet.»

side 70, aktivitet 7.1 (kun nynorsk):
Framgangsmåte og observasjonar, del B skal nummereres 5-7 og ikke 1-3

side 82, oppgave 8.6.13 (kun bokmål):
a) Det skal stå [HA] << [A-]
d) Det skal stå [A-] << [HA]
e) Det skal stå [OH-] << [H3O+]

side 85, aktivitet 8.2 (kun bokmål):
Resultater og spørsmål, punkt b): HPO4- skal være HPO42-

side 88, aktivitet 8.4 (kun bokmål):
Anvendelser og sammenhenger, punkt e): Det skal stå: «Hva ville titrervolumet av NaOH(aq) blitt dersom du hadde titrert 25,0 mL av en H2SO4-løsning med samme konsentrasjon som saltsyren? Begrunn svaret.»

side 95, oppgave 9.4.2 (kun bokmål):
kjemikaliet tri skrives med liten forbokstav

side 118 (kun nynorsk):
Løysingar til aktivitetar, CuSO4 – 0,1 M: Det skal inn et varselsymbol for 'Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann'

side 141, oppgave 6.3.8, delta G = - 1,26 * 103 kJ

side 159, svar på oppgave 10.1.6 (kun bokmål): Elektronprikkmodellen har forskjøvet seg og dekker delvis over teksten til c) og d)
b) Her skal elektronprikkmodellen stå
c) Det skal stå: «Molekylet er vinklet, og oksygenet er mye mer elektronegativt enn hydrogen.»
d) Det skal stå: «Hydrogenbindingene mellom molekylene.»