Rettelser Kjemien stemmer 1 (2007)

Grunnbok

side 20, avsnittet om 'Påfylling av elektroner i skallene', linje 9. 18Ne skal være 18Ar med 2, 8, 8

side 25: figurtekst: ...mangler det et oksygenatom. Skal være ...mangler et arsenatom.

side 27: Figuren øverst i margen er ment som en illustrasjon og må ikke tolkes for bokstavelig. Det kontinuerlige spektret med alle fargene er spektret av sollys. Vi tenker oss at sollys sendes gjennom en gass av H-atomer. De sorte linjene er de delene av sollyset som absorberes av gassen fordi elektronet i noen av H-atomene eksiteres fra et lavere nivå til et høyere. Pilene som i figuren går fra elektronbanen med n = 1, burde derfor ha vært snudd. De burde dessuten starte fra banen med n = 2 da elektroner som eksiteres fra banen med n = 1 absorberer lys i den ultrafiolette delen av sollysspektret.

side 34: øverste figur: Ruten med Cd2+skal være lysebrun (forskjellig ladning).

side 54: figur øverst i margen: Det mangler et H-atom på det ene vannmolekylet.

side 73: figur, Co3+(aq) skal være Co2+(aq) (kun bokmål)

side 73: gal plassering av komma, det skal stå 0,12 mol i nederste del av
svaret

side 82: tabell, det skal stå O2(g)

side 84: det skal stå Cl- og ikke NO3 -

side 91 (nederst), formel for jern(III)hydroksid er oppgitt til Fe(OH3). Skal være Fe(OH)3.

side 98: Stoffmengde NH4NO3: det skal stå 1,00 g i teller og ikke 100 g

side 105: teksten på y-aksen skal være entropi

side 106:

 

 

 

side 113 (kun nynorsk): skal stå «Katalysatoren blir ikkje brukt opp»

side 122: gal plassering av komma, 3. linje under svar, det skal stå 0,030 mol/L

side 159: Tabell, acetation: den øverste O-en i strukturformelen skal være svart, ikke rød.

side 168 Margtekst: Nå står det «En nøytral løsning har alltid pH=7. Å nøytralisere vil si å blande lik stoffmengde syre og base. Men det gir ikke alltid en løsning med pH = 7.»

Kommentar: Når vi nøytraliserer en sur løsning med en base, eller omvendt, får vi ikke alltid en nøytral løsning. En nøytral løsning har alltid per definisjon pH = 7. Hvis for eksempel en løsning som er sur av en svak énprotisk syre, nøytraliseres ved å tilsette en lik stoffmengde sterk énprotisk base, blir ikke pH i løsningen lik 7, men større enn 7 (se f. eks. figuren nederst på side 164). Så å nøytralisere en sur eller basisk løsning er å tilsette en ekvivalent stoffmengde base eller syre.

side 177: figurtekst: Begge kulepinnemodellene forestiller butan.

side 178: venstre marg, struktur metylpropan: metylgruppa på høyre side av molekylet skal ha 3 H-er, ikke 2.

side 194: butansyre i tabellen: det skal stå 4 C-atomer, ikke 3.

Studiebok

side 18 Oppgave 1.3.5 Inndelingen av rutene er feil. Det skal kun stå en vertikal hovedlinje i midten.

side 19 Oppgave 1.4.3 d) Det skal være kalium-39 og kalium 41, som er de to isotopene som er nevnt tidligere i oppgaven.

side 47 Oppgave 5.2.9 c) Pb(NO2)2 skal være Pb(NO3)2

side 64: oppgave 7.3.3 skal stå 2NH3

side 65: oppgave 7.3.6 mangler grønnfarge på I2-konsentrasjonen mellom punkt 1 og 4.

oppgave 7.4.5 svar 1,35*10-2 mol/L.

side 93 Oppgave 9.5.4 c) Hvilke av alkoholene har formelen C6H13OH?

side 95 (kun nynorsk): Oppgave 9.8.2 b) Ka skal være 1,3 · 10-4

side 96 (kun nynorsk): Oppgave 9.11.4 b) Kb skal være 5,6 · 10-4

side 107 (kun nynorsk): Oppgave 10.1.1 spørsmål 10 mangler en rute på høyre side.

side 120 øverste tabell, rad 9
Oppskrift: 5 g KOH(s) kaliumhydroksid løses i 121 mL metanol

Klassifisering: F,T,C; R 11-23/24/25-39/23/24/25-34

Bruker vi 121 mL metanol, blir konsentrasjonen av KOH litt mindre enn 5 % (0,4958 %) og skal klassifiseres med C; R34 Etsende, i tillegg til metanolklassifiseringen. Bruker vi 120 mL, blir konsentrasjonen litt mer enn 5 % og løsningen må klassifiseres med C; R35 Sterkt etsende.

Fasit

side 126 Oppgave 1.5.8 Atom d har 2 elektroner i N-skallet.

side 133:
- svaret på 4.1.1 b) er 1,2 · 1024.
- svarene på oppgave 4.1.3 skal ha enheten u.

side 134 Oppgave 4.2.4 a) riktig svar er 0,10 % (0,76 · 19/143,95).

side 137 Oppgave 6.2.2 a) -36,6 kJ/mol

side 139 Oppgave 7.1.2 b) svar 1) og 2) skal bytte plass

side 141 Oppgave 7.4.5

Av ligningen 2SO3(g) ⇔ 2SO2(g) + O2(g) ser vi at når 2 mol SO3 omdannes, blir det dannet 2 mol SO2 og 1 mol O2, og at det blir dannet like mange mol SO3 som det blir dannet SO2.

2SO3(g) ⇔ 2SO2(g) + O2(g)

Stoffmengde ved start

1,00 mol

0 mol

0 mol

Stoffmengde dannet

 

0,60 mol

 

Stoffmengde som har reagert

0,60 mol

   

Stoffmengde ved likevekt

0,40 mol

0,60 mol

0,30 mol

Konsentrasjon ved likevekt

0,40 mol/50L = 0,008 mol/L

0,60 mol/50L = 0,012 mol/L

0,30 mol/50L = 0,006 mol/L

 

 

 

side 141 Oppgave 7.5.2 b) Na2CO2 skal være Na2CO3

side 142 Oppgave 7.5.10 a) eurotegnet skal være dobbeltpil (kun bokmål).

side 142 Oppgave 7.5.10 c) riktig svar er 3,3 · 10-4

side 143 Oppgave 8.2.1 Vannrett 10. basisk og 11. sur (kun bokmål).

side 144 Oppgave 8.2.20 d) skal være sur

side 145 Oppgave 8.3.3 a) skal være 2

side 149 Oppgave 9.2.4 f) skal være 2,2,5-trimetylheksan

side 150 Oppgave 9.4.1 Øverst til venstre: 2,2-difluor-1,1,1-trikloretan. Øverst til høyre: 1,2-difluor-1,1, 2-trikloretan. Nederst (riktig i boken): 1,1-difluor-1,2,2-trikloretan

side 151 Oppgave 9.5.4 c) riktig svar er 1, 3, 5 og 6
side 154 Teksten «9.13.6 a) De har samme strukturformel.» skal flyttes ned til oppgave b). (Kun bokmål).

side 154 Svar på 9.13.5 skal hentes opp fra punkt 1-6 i 9.13.6. Resten av det som står i 9.13.6 (a-d) er riktig svar på den oppgaven.

side 154 Oppgave 9.13.5 Her står det: Tegn alle seks strukturisomere forbindelsene med molekylformel C4H10O. Svar: det er 7, 2-metylpropan-1-ol.