Rettelser Kjemien stemmer 2 (2008)

Grunnbok

side 1 Det skal stå Kjemi 2.

side 26 Tillaging av buffer - metode 2
Denne metoden er feil. En amfolytt slik som hydrogenkarbonationet og dihydrogenionet er ikke en buffer. Titrerkurven for karbonsyre og fosforsyre er ikke tilnærmet flat når man har tilsatt en ekvivalent mengde base fordi da er man på første ekvivalenspunkt for disse toprotiske syrene. (Gjelder også for sammendraget på side 38.)

side 54 (6. linje i svaret) skal stå Fe3+ + e- → Fe2+

side 60 Produkter på reaksjonsligning 1. 2SO2 + H20, skal stå SO2 + 2H2O

side 81 Setningen før figuren midt på siden skal være: Instrumentet registrerer hvor mye av det innfallende lyset som slipper gjennom den fargede løsningen.

side 81 Ny figurtekst, midt på siden:Virkemåten til et kolorimeter. Io er for enkelthets skyld tegnet som lysintensiteten inn mot kyvetten med farget løsning (er egentlig lysintensiteten etter at lyset har passert en blindprøve uten farget stoff). I er lysintensiteten ut fra kyvetten.Kolorimeteret beregner absorbansen A ut fra Lambert-Beers lov: A = log(I0/I) = k ∙ c der k er en konstant, og c er konsentrasjonen av det fargede stoffet i prøveløsningen. Absorbansen er altså proporsjonal med konsentrasjonen av det aktuelle stoffet.

side 81 Setningen etter figuren midt på siden skal være: Absorbansen er avhengig av bølgelengden på det lyset som sendes gjennom løsningen. Det kan vi se ved å måle absorbansen på løsningen ved forskjellige bølgelengder innenfor et bestemt område.

side 101: Oksidasjonstallene (i rødt) fra venstre mot høyre skal være: +III, +I og -I

side 127 og 128 Kommentar om opptak av et NMR-spekter:
Når prøven er på plass i spektrometeret, bestråles den kort med kraftig radiostråling med riktig frekvens. Det kalles en radiopuls eller ganske enkelt en puls. Frekvensen av pulsen er bestemt av størrelsen på magnetfeltet. Pulsen gjør at dipolene endrer orientering. Umiddelbart etter pulsen mottas et signal i radiomottageren i spektrometeret fra dipolene når de går tilbake til den orienteringen de hadde tidligere. Signalet overføres til datamaskinen i spektrometeret. Fra signalet beregner datamaskinen protonspektret som vises på dataskjermen. Spektret inneholder både topper og støy. Nok en puls sendes mot prøven, og man får et nytt signal som legges til det forrige i datamaskinen og spektret beregnes på nytt. Dette gjør toppene i spektret større i forhold til støyen. Mellom hver puls må man vente en viss tid slik at dipolene kommer i likevekt hvis ikke kan noen av toppene i spektret bli for små. Når operatøren av spektrometeret synes spektret er godt nok, kan det skrives ut. Operatøren kan også skrive ut posisjonen av de enkelte toppene og høyden av dem. Fra disse data kan forskjellige NMR-parametere beregnes.

Hvor fort man får et tilstrekkelig godt spekter er avhengig av konsentrasjonen av stoffet i prøveløsningen. Det avhenger også av styrken på magnetfeltet: sterkere magnetfelt gjør at man trenger færre pulser for å få et tilstrekkelig godt spekter. Men en magnet med sterkere magnetfelt er dyrere, og styrken kan ikke endres når man først har kjøpt et NMR-spektrometer hvor magneten er inkludert.

side 128 Det øverste spektret er beregnet fra spektret i vedlegget. I figurunderskriften burde vi derfor ha skrevet «slik det kunne ha sett ut i 1950». Det ekte spekteret av etanol publisert i 1951 er vist i figuren til denne rettelsen. Dette er spektret av ren etanol mens det nederste spektret i boken er av en løsning av etanol. I spektret fra 1951 er toppen fra HO-gruppen forskjøvet slik at den ligger helt til venstre i spektret. Det viser at det kjemiske skiftet for HO- kan ligge mellom 1 og 5 ppm avhengig av løsemiddelet.

side 129 I tabellen skal Kjemisk skift i ppm for R-O-H være 1-5 (ikke 1,5).
Kommentar: Det kjemiske skiftet for R-OH avhenger av R og av løsemidlet. Det kan også ligge utenfor 1–5 ppm. F.eks. om HO-gruppen en del av en karboksylgruppe (-COOH) kan det kjemiske skiftet være helt oppe i 11 ppm i et løsemiddel som ikke inneholder HO-grupper. Løsemidlet må også være vannfritt.

Om stoffet inneholder flere HO-grupper, vil man som oftest bare finne en topp i spektret. Det gjelder særlig om løsemidlet inneholder vann (H-O-H). Da ser man ikke en egen topp fra vann, men alle HO-gruppene, samt vann, bidrar til en topp som gjerne kan være litt bredere og lavere enn de andre toppene i spektret. Det skyldes at protonene hopper raskt fra ett O-atom til et annet slik at forskjellen i kjemisk skift midles ut. Denne hoppefarten øker med litt syre i løsningen da syren inneholder H3O+-ioner.

side 129 Nederst i figur: strekene skal være like lange, slik som på høyre side i teksten : -CH2-

side 130 I figuren: den øverste ppm-skalaen bør prikkes slik at ikke tallet 2 fører til 0.

side 194 Tabell, 3. rad: Det skal stå PbSO4(s) etter pilen og potensialet er 1,69 V (eller 1,70 V i følge noen kilder).

Studiebok

side 26 Oppgave 3.3.11: feil i punktmerkingen. b) er egentlig oppgaven til teksten i a).

side 33 Utstyrsliste:
pipette, 25 mL
målekolbe, 250 mL

side 34 Det skal stå: Fellesutstyr: appelsinjuice (20-30 mg C-vitamin/100 mL)

side 105 I tabell 3. rad, 3. kolonne: 1-5 (ikke 1,3-1.5)

side 105 I tabell 8. rad, 1. kolonne: Nabo til O (ikke Nabo til eter, fordi det en alkohol vi bruker skiftet til)

side 106 Oppgave 6.4.6, formelen skal være C2H4Cl2 (ikke C2H5Cl). I en av setningene i teksten strykes «, en triplett,» slik at setningen lyder: «Spekteret viser én topp ved et kjemisk skift på 3,57.»

oppgave 7.2.8 Det mangler en strek oppover på C-1 i galaktoseringen.

side 126 Kommentar til oppgave 7.4.8 a) Fasiten viser den ene mulige løsningen på oppgaven. Det kan også dannes et dipeptid ved at karboksylgruppen i alanin reagerer med aminogruppen i cystein.

side 157 Oppgave 9.2.1 Ledningen skal gå til com.

side 196 Buffer med pH = 4,5. Oppskrift: 1,0 mL ikke 0,59 mL kons. eddiksyre

side 197 Høyre kolonne, rettes til T+, N; R45-46-60-61-22-35-42/43-51/53

side 229 I punkt b strykes dette: «og består av en triplett (n=3), dvs. det er n-1 = 2 H-atomer på nabo-C-atomet.»