Mål for opplæringen

 Mål for opplæringen er at du skal kunne

  • gjøre rede for struktur, navnsetting, framstilling, egenskaper og bruk av alifatiske hydrokarboner, alkylhalider, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, etere og aminer
  • gjøre rede for strukturen til benzen og noen enkle benzenderivater og gi eksempler på anvendelser
  • gjøre rede for ulike former for isomeri

Foto: Truls Grønneberg