Test deg selv-oppgaver

7.1.1 Reaksjonsfart er definert som mengde stoff omdannet per tidsenhet i en reaksjon.

7.1.2 Reaksjonsfarten avtar jo høyere aktiveringsenergien er for en reaksjon, mens den øker jo lavere aktiveringsenergien er.

7.1.3 Reaksjonsfarten kan påvirkes ved å endre temperatur, konsentrasjon, overflate og legge til en katalysator.

7.1.4 Ved å øke temperatur denaturerer proteiner fortere (f.eks. når man steker egg).
Ved å senke temeratur holder mat seg lengre uten at kjemiske reaksjoner skjer (f.eks. i et kjøleskap).
Ved å øke konsentrasjonen av klor når man klorer noe vil oksidasjonene skje fortere.

 


7.2.1 At en likevekt er dynamisk betyr at reaksjonen fortsetter å gå begge veier.

7.2.2 En likevekt er heterogen dersom en eller flere av reaktantene eller produktene er i en annen tilstand (fase) en resten. En likevekt er homogen dersom alle reaktanter og produkter er i samme tilstand (fase).

 


7.3.1 Le Châteliers prinsipp sier at dersom en likevekt blir påvirket utenfra, vil den bli forskjøvet slik at effekten av påvirkningen blir mindre.

 
7.3.2 a) Ved å endre konsentrasjonen til utgangsstoffer eller produkter kan man styre reaksjonsfarten til en viss grad. For eksempel ved å øke konsentrasjen av utgangsstoffer vil reaksjonsfarten øke. Ved å senke konsentrasjonen av produkter vil også reaksjonsfarten øke. Motsatt vil føre til motsatt resultat.

b) Ved å øke konsentrasjonen til utgangsstoffer blir likevekten forskjøvet mot høyre (til produktsiden), ved å øke konsentrasjonen av produkter vil likevekten bli forskjøvet mot venstre (til utgangsstoff siden).

 

7.4.1 For en generell likevektsreaksjon aA + bB ⇌ cC + dD blir likevektsutrykket;
 ([A]a ⋅ [B]b)/([C]c ⋅ [D]d) = K

7.4.2 En eksoterm reaksjon frigjør varme, vi kan for klarhets skyld skrive det slik;
Reaktanter ⇌ Produkter + Varme
Ved å bruke Le Câteliers prinsipp ser vi at dersom man øker temperaturen (tilfører varme) vil likevekten bli forskjøvet mot venstre, altså reaktant siden. Dersom en likevekt blir forskjøvet mot reaktant siden vil likevektskonstanten K få en lavere verdi.

 


7.5.1 En mettet løsning er en løsning der et stoff har løst seg så mye det kan i et løsemiddel ved en gitt temperatur. Dette kan kreve mye tid og røring.

7.5.2 For å finne løseligheten til et salt ved hjelp av løselighetsproduktet Ksp, må man først finne ut hvor mange ekvivalenter de oppløste produktene gir. Dette kan man gjøre ved å sette opp en ligning slik;

xA ⇌ yB + zC
Der x, y og z er molekvivalenter av hhv A, B og C.

Et eksempel hvor x=y=z er NaCl;
xNaCl ⇌ yNa+ + zCl- = xNaCl ⇌ xNa+ + xCl-

Når man vet hvor mange molekvivalenter av de forskjellige har, kan man bruke dette og løselighetsproduktet til å finne løseligheten til saltet i mol/L.

Vi setter x lik antall mol A som løser seg i 1 L vann ved 25 °C.
Ved likevekt er [B] = y ⋅ x og [C] = z ⋅ x og [A] = 0 mol/L
Utrykket for Ksp av vår generelle ligning er: [B]y [C]z = Ksp
Setter man inn for ligningen ved likevekt får man:
 (yx)y ⋅ (zx)z = yy ⋅ zz ⋅ x(y+z) = Ksp  (mol/L)(y+z)
Så deler man på yy og zz (som vil være tall når man bruker et spesifikt eksempel, i NaCl f.eks. vil y og z være 1 som nevnt over) og tar y+z roten for å finne x som vil være løseligheten i mol/L.