Test deg selv oppgaver

5.1

1. En gruppe molekyler som har en felles funksjonell gruppe som gir stoffene lignende egenskaper.

2. Et reaktivt atom eller en reaktiv atomgruppe i et molekyl.

3.a) pentan = 5 C-atomer i kjede, syre = COOH på karbonatom 1, 4-hydroksy = OH på karbonatom 4.

TDS5A

 

b) pentan = 5 C-atomer i kjede, 2-ol = OH på karbonatom 2, 4-metoksy = OCH3 på karbonatom 4.

TDS5B

 

 

 

 

5.2

1. For eksempel a) addisjon av HBr til et halogenert alkan b) oksidasjon av primær alkohol til aldehyd c) substitusjon med NH3 til amin d) oksidasjon til karboksylsyre e) kondensasjonsreaksjon med en alkohol til en ester

2 For eksempel a) avfarging av Br2 b) CAN c) Beilsteins test d) 2,4-di og Tollens’ test e) brusing med mettet hydrogenkarbonat-løsning

 

5.3

1. De reagensene som vil gi positiv test er a) CAN b) FeCl3, NaHCO3, CAN c) Br2, 2,4-di d) Beilsteins test

2. Benzosyre inneholder en stor upolar benzenring. Karboksylsyregruppen er polar, men ikke polar nok til at molekylet som helhet er løselig. I basisk løsning vil karboksylsyren bli deprotonert. Det negative ionet som dannes er mye mer polart enn syregruppen, slik at molekylet som helhet nå er godt løselig i vann.

TDS5C

 

 

 

 

 

3.Tripropylamin inneholder tre upolare propylgrupper. CN-bindingene er litt polare på grunn av ulik elektronegativitet, men dette er ikke nok til å gjøre molekylet polart som helhet. I sur løsning vil aminet protoneres. Da får aminet en positiv ladning. Denne ladningen gjør molekylet mer polart, og dermed vannløselig.

TDS5D

 

 

 

 

 

5.4

1.

 

TDS5E

 

 

 

 

Produktet blir 2-klorbutan.

 

2.

TDS5F

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktet blir 2-klorbutan. (Markovnikoffs regel)