Test deg selv oppgaver

4.1

  1. Kvantitativ
  2. Prøven er det materialet vi analyserer.

 

4.2

  1. NaNO3
  2. SO42
  3. Cu2+

 

4.3

  1. a) fellingstitrering b) redokstitrering
  2. 1,8 ∙ 102 mg/L

 

4.4

  1. Absorbans er et mål for hvor mye av det innfallende lyset som blir absorbert av et stoff i en løsning.
  2. Vi måler absorbansen til standardløsninger med økende konsentrasjon av det vi skal bestemme konsentrasjonen av, og lager et punktdiagram av absorbans som funksjon av konsentrasjon, og trekker en rett linje gjennom punktene.
  3. Hvis kurven er laget med digitalt verktøy beregner vi konsentrasjonen ut i fra funksjonen til standardkurven og målt absorbans fra prøven. Vi kan også lese av på grafen slik det er vist på s. 92 i grunnboken.